Vases : Medium Vases : Vase

#611

  • Vase
  • 9 3/4" X 5 1/2" X 3 1/2" X 3 1/4
  • $40.00 (each)
611 - Vase

Related Products

  • 609 - Oriental Textured Vase
  • 613 - Vase
  • 667 - Snake Vase
  • 685 - 9 1/4