Vases : Medium Vases : Vase

#611

  • Vase
  • 9 3/4" X 5 1/2" X 3 1/2" X 3 1/4
  • $40.00 (each)
611 - Vase

Related Products

  • 613 - Vase
  • 647 - Vase
  • 687 - Narrow Mouth Vase W/ Handles
  • 697 - 10 1/2