Vases : Medium Vases : Vase

#613

  • Vase
  • 9 3/4" X 5 1/4" X 4 1/4" X 4 3/8
  • $45.00 (each)
613 - Vase

Related Products

  • 607 - Vase
  • 617 - Sun Vase
  • 659 - Narrow Mouth Vase
  • 697 - 10 1/2