Vases : Medium Vases : Vase

#647

  • Vase
  • 9 1/4" X 5 1/4" X 3"
  • $30.00 (each)
647 - Vase

Related Products

  • 607 - Vase
  • 667 - Snake Vase
  • 685 - 9 1/4
  • 697 - 10 1/2