Vases : Medium Vases : Narrow Mouth Vase

#659

  • Narrow Mouth Vase
  • 8 1/2' X 9" X 5 1/2" X 2 1/4"
  • $60.00 (each)
659 - Narrow Mouth Vase

Related Products

  • 607 - Vase
  • 611 - Vase
  • 651 - 12 1/2
  • 665 - 11 3/4