Vases : Medium Vases : Snake Vase

#667

  • Snake Vase
  • 8" X 9 5/8" X 3 1/2"
  • $75.00 (each)
667 - Snake Vase

Related Products

  • 619 - 10
  • 647 - Vase
  • 659 - Narrow Mouth Vase
  • 689 - 11