Jars : Medium Jars : Medium Jar

#1084

  • Medium Jar
  • 6 7/8" X 3 3/4" X 2 5/8"
  • $26.00 (each)
1084 - Medium Jar

Related Products

  • 188 - Jar
  • 216 - Jar
  • 688 - Medium Jar
  • 762 - Medium Jar