Jars : Medium Jars : Medium Jar With Lid

#346

  • Medium Jar With Lid
  • 8" X 3 3/4" X 4"
  • $50.00 (each)
346 - Medium Jar With Lid

Related Products

  • 678 - Mason Jar
  • 762 - Medium Jar
  • 1172 - Medium Jar W/ Lid
  • 1238 - Barbicide Jar