Jars : Medium Jars : Mason Jar

#678

  • Mason Jar
  • 4 5/8" X 3 1/8" X 3"
  • $22.00 (each)
678 - Mason Jar

Related Products

  • 216 - Jar
  • 690 - Medium Jar
  • 972 - Pasta Sauce Jar
  • 1084 - Medium Jar