Jars : Small Jars : Small Jar / Container

#1272

  • Small Jar / Container
  • 4" X 4 1/4"
  • $25.00 (each)
1272 - Small Jar / Container

Related Products

  • 40 - Mustard Jar
  • 42 - Mustard Jar
  • 424 - Small Jar
  • 1018 - Wide Mouth Jar