Vases : Medium Vases : Cylinder Vase / Glass

#796

  • Cylinder Vase / Glass
  • 9" X 2 3/4"
  • $32.00 (each)
796 - Cylinder Vase / Glass 796 - Cylinder Vase / Glass 796 - Cylinder Vase / Glass

Related Products

  • 50 - Flower Vase
  • 814 - 8
  • 904 - Flower Vase
  • 1166 - Footed Vase